گوهر شناسی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

طی دوره استاندارد فنی حرفه ای کشورآموزش شناخت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را هنرجویان گذرانده و در این دوره کانی های فلزی و غیر فلزی ،تزیینی و گوهر های رنگی آموزش داده می شود. پس از اتمام دوره با ارائه گواهی بین المللی از اداره آموزش فنی حرفه ای کشور میتوانند در بازار کار ،اصناف و مجموعه های مرتبط اشتغال به کار می یابند و در مسیر موفقیت در این حرفه گام برمیدارند. این دوره حدود سه ماه آموزش دارد و پس از اتمام دوره فعالت فعالت خود را شروع و تجهیزات این دوره با شرایط مناسب در اختیار کارآموزان قرار داده میشود و عنوان کارشناس سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را کسب می نمایند.