حجاری

در دوره حجاری در اصفهان چه آموزش داده می شود؟ حجاری یک هنر است که شامل برش، تراش، سنگ زنی،…