کاروینگ

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید
در دوره کاروینگ چه آموزش داده می شود؟ در دوره گوهرتراشی(کاروینگ)نحوه تراش زاویه آموزش داده می شود. در این دوره…

گوهر تراشی (دامله)

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید
در دوره گوهر تراشی (دامله) چه آموزش داده می شود؟ تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در سه دوره انجام…