گوهر تراشی (دامله)

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید
در دوره گوهر تراشی (دامله) چه آموزش داده می شود؟ تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در سه دوره انجام…